Ma plume au sujet de l’ordination de l’évêque Grégory Toussaint. Qui est Duncan William ?

𝐌𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐚𝐮 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’é𝐯ê𝐪𝐮𝐞 𝐆𝐫𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲 𝐓𝐨𝐮𝐬𝐬𝐚𝐢𝐧𝐭. Qui est Duncan William?

Aprè òdinasyon Evèk Gregory Toussaint an, mwen te pran yon titan pou mwen pakouri rezo sosyal yo, mwen wè anpil piblikasyon fèt. Gen moun ki pale byen de saki fèt la konsa tou gen moun ki kritike saki fèt la. Banm soulinye kèk pwen enpòtan ke nou dwe byen konprann.

▪︎𝐌𝐨 𝐁𝐢𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐚𝐯è𝐤 𝐦𝐨 𝐄𝐯è𝐤 𝐥𝐚

Anpil moun gen problèm paske yo di Evèk Gregory Toussaint, men yo pagen problem si yo di BISHOP Gregory Toussaint.  Pou otan se jis yon diferans de lang, paske mo Evèk la se li menm ki tradwi mo BISHOP la nan lang anglè a.  Mwen menm arive wè yon byen eme ki poste kidi ke kesyon Evèk la sepou kesyon katolik. Rapid mwen kouri nan bib mwen an lèm wè tex sa mwen di ta sanble mwen menm avèk li pa gen menm Bib. Map mete tex la nan lang Fransè a poum ka jwenn vrè sans li.

《 𝐀𝐜𝐭𝐞𝐬 𝟐𝟎:𝟐𝟖 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang》li osi 1Tim 3:1-7, Titre : 1:5-9

▪︎Définition mot Evèk la : map metel en fransè

《Évêque : Dignitaire de l’ordre le plus élevé de la prêtrise chrétienne》Dans la tradition religieuse protestante un évêque est un pasteur surveillant, qui a plusieurs églises sous sa supervision ou son contrôle.

▪︎𝐀𝐧𝐧 𝐩𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐮 𝐯è𝐭𝐦𝐚𝐧 𝐤𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐮 𝟐 ò𝐦 𝐝𝐞 𝐃𝐲𝐞 𝐲𝐨

Anpil pale fèt sou kesyon rad 2 òm de Dye yo, gen sa ki di se bagay masonlòj kap regle, mwen wè yon pòs ki di ann fè levanjil senp ke bib la mande nou an. Epi rapidman mwen kouri nan bib pam nan mal gade pou premye fwa lè Bondye tap preskri rad pou moun ki nan sasèdòs la koman li te dekril. Epim jwenn tèks sa ke map rezime pou ou , ou menm wa lil. Me sa Bondye te mande

𝐄𝐊𝐙Ò𝐃 𝟐𝟖 : 𝐝𝐞𝐬𝐤𝐫𝐢𝐩𝐬𝐲𝐨𝐧 𝐯è𝐭𝐦𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐬è𝐝ò𝐬 𝐥𝐚

▪︎pektoral: 12 pyè ( plizyè koulè )

▪︎Efod: 12 ròch ( ki reprezante 12 tribi Izrayèl)

▪︎Yon tya ( yon ti bonèt )

▪︎yon senti

▪︎urim et thummim

▪︎plizyè klòch ak grenad

▪︎franj plizyè koulè nan bò vètman

▪︎2 bag

Map site selman sa yo. ……….

Donk si nap vreman aplike sasèdòs la jan’l ye a, gen anpil bagay kap aplike.  Nan sasèdòs levitik la . Yo te menm konn mete san sou 2 zòtèy , 2 pous, nan zorèy sakrifikatè a. Mwen pap avanse pi lwen nan pati sa.

𝐍𝐁: youn nan bagay ke nou dwe konnen, Izrayèl toujou kenbe majorite rityel sasèdotal li yo. Jan nou konnenl ke yo toujours ap tann Mesi a. Men nou padwe inyore ke se pèp chwazi Bondye. Daprè remak kem fè lakay afriken yo, sevre yo kwè ke Jezi se sèl sovè .pagen lòt chemin ou ka pase pou al jwenn papa ke Jezi. Men yo toujou gen respè pou Izrayèl, yo toujou respekte kesyon rityèl yo , e menm aplike yo.

Dorvilus Kenny

Pa ekzanp nan legliz Afriken wap toujou remake drapo peyi yo men osi drapo Izrayèl nan biwo òm de Dye yo wap toujou jwenn senbòl 7 Chandelye dò a, wap remake yo toujou priye avèk Talith ki gen senbòl Chandelye yo ladanl e etwal David la. Gen òm de Dye ki arive al chèche plant aromat jis nan peyi Izrayèl pou yo fè lwil onksyon jan Bondye te preskri moyiz li a. Donk yo atache anpil avèk kilti Izrayèl la. Yo kwè nan senbòl anpil. E se rezon sa ki fè nan moman nap pale la se afrik ki gen monopol révèy la. Yo respekte ke Izrayèl se yon pèp chwazi.

𝐒𝐚𝐰 𝐝𝐰𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐧𝐞𝐧

Nan koutim afrik la lè yo ap fè seremoni òdinasyon yo itilize anpil senbòl, yo gen anpil rityèl.  Epa yo a vreman diferan avèk pa nou an. Ekzanp: nan seremoni yo, yo itilize.

▪︎𝐑𝐚𝐝 : yo itilize rad sasèdòs la jan li dekri nan bib la. Ekzòd 28

▪︎𝐁𝐚𝐠 : yo itilize yon bag ki se senbòl alyans ke moun kap òdone a fè avèk Bondye. Koulè bag yo, chak genyen yon sinifikasyon.  Menm jan lèw ap li nan EKZÒD 28 la bondye vreman mete aksan sou koulè, sitou koulè pyè kap nan pektoral sakrifikatè a. Moun ki etidye sasèdòs nan profondè konnen sinifikasyon koulè sa yo byen. Afriken yo itilize koulè pyè sa yo pou yo mete nan bag ke moun kap òdone a pote. Yo pa metel nan pektoral.

▪︎𝐄𝐩𝐞 : yo bali yon epe ki fèl konnen depiw antre nan kesyon ministè se nan yon konba ou antre. Menm jan jezi di mwen pa vini pote lapè men lagè. Li sinifi pawòl la tou ya Efezyen 6 dil la.

𝐘𝐨𝐧 𝐤ò𝐧 : pou kesyon kòn nan sim ta pran explike m pap fini , men map jis fèw konnen ke pou jwenn yon kòn yon animo, ou dwe tiyel. Se senbòl brizman: map jis mete vèsè sa pou nou en fransè poum ka jwenn vrè sans sam vle di a 《𝟏 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐞𝐥 𝟏𝟔:𝟏 L’Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l’ai rejeté, afin qu’il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d’huile, et va; je t’enverrai chez Isaï, Bethléhémite, car j’ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. 》donk se letènèl ki fèn itilize kòn an premye. M pakwèl gen problèm ak sa.

▪︎𝐁𝐢𝐛 : li resevwa yon bib , ki vle di kel pa dwe janm élwanye de pawòl la. Ni fè anyen ki pa nan pawòl la.

▪︎𝐒𝐢𝐲 : menm siy ki nan drapo Izrayèl se li masonlòj yo itilize tou. Yo menm yo itilizel sapa vle di otomatikman se siy pa masonlòj la. E siy sa sinifi etwal de David, yo metel sou anpil bagay. Kisa etwal David la ye
《  Lòske Roi Saul tap kouri dèyè David , David te rantre nan yon Gwòt nan yon Kavènn poul tal kache , Saul te enfòme ke se la David te Ye , Saul ale la poul al chèche David , epi BONDYE te itilize yon Arenye poul te bare David avek fil li , avek Nich li .  Epi se te yon etwal 6 pwent fòm nich Arenye a te Ye , Depi lè sa David konsidere etwal 6 pwent lan siyifi etwal de pwoteksyon e de viktwa. Esak fè tout Jwif mete nan Talith yo yon etwal 6 pwent ki vle di etwal de David etwal de viktwa etwal de pwoteksyon.   》


𝐒𝐚 𝐦𝐰𝐞𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞

Mwen arive konstate ke nou vle atribye tout bagay avèk satan, San nou pa konnen ke pagen anyen ou wè ke satan fè ke se pa kote bondye li kopyel.  Bib la di li se kontrefaktè.  Nou paka pran tout rityèl nou yo atribye yo ak masonlòj, ak moun kap sèvi dyab.  Non, sa pa kafèt.  Sasèdòs la ap toujou rete yon bagay ki sakre kigen anpil rityel.  Sispann di bag sa se bag masonlòj, rad sa se rad masonlòj, siy sa se siy masonlòj.  Jezi gen de seri bagay li te konn apfè pran krache mete labou brase yo ansanm pou fè avèg wè, bon koze sentsèn nan se yon rityèl mistik ( Jezi di lèn bwè ven sa se san mwen nou bwè lèn manje Pen an se chè mwen nou manje ) sim ta pran pale de nonm Nazarèt sa , anpil moun ap kontinye di se avèk espri Bèlzebil li tap opere vre. Telman sal tap fè yo pat nan sans pèsòn.
▪︎𝐀𝐧 𝐫𝐞𝐲𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞
Anpil sepa problèm avèk rad ni bag yo gen problèm men avèk nivo Bishop la pran. Okontrè etanke ayisyen tèt grenn nou ta dwe rejwi paske nou gen youn pami nou ki fè pati de pilye de legliz mondial. Ki leve pami lè grand.  Joe Biden avèk men li sinye kel rekonèk li kòm yo gran , menm mè nan vil la onore li. Ann onore sila ke senyè a leve.
𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭e 𝐧𝐨𝐮
Etanke legliz, responsabilite nou sepa kritike.  Men priye pou Bondye proteje li, gade li, poul toujou mache nan imilite.  Poul konnen Bondye pa onore moun ki gen tit men moun ki responsab.  Se lòm ki onore tit. Youn nan pawòl mwen soulinye aprè òdinasyon an.  Men ki pawòl Bishop la di :
《 menm sim òdone bishop , men map toujou rete DADDY G 》paskel konnen responsabilite li kòm papa li pi enpòtan ke tit la. Sa te frape mwen fò. Pouli se pran swen brebi yo ki plis priorite li.
Pòs sa pa angaje pèsòn, mwen jis vle pote kèk eklèsisman sou kèk bagay . MESI !

Enseignement Sur L’ordination | Teaching On Ordination | Bishop Gregory Toussaint

Le pasteur Grégory Toussaint a été ordonné évêque à Miami. Le nouvel évêque a été oint par l’archevêque ghanéen, Duncan Williams lors d’une cérémonie d’ordination, tenue à Miami le dimanche 17 juillet en présence d’une délégation de la Fédération Protestante d’Haïti (FPH).

Qui est Duncan William, l’archevêque qui a procédé à l’ordination du Pasteur Grégory Toussaint comme Bishop?

Né le 12 mai 1957 au Ghana de Florence Bruce et de l’ambassadeur et politicien E.K. Duncan-Williams, Duncan Williams Nicholas a eu une enfance difficile et mouvementée et il a failli perdre la vie à plusieurs reprises. En 1976, il était âgé de 19 ans, il a donné sa vie à Jésus alors qu’il était sur son lit d’hôpital à l’hôpital universitaire de Korle-Bu à Accra. Il a en effet été converti par des infirmières, Raj (Hemalatha John Rajaratnam) du Nurses Training College, et les sœurs Acquah et fait le vœu de répandre l’Évangile dans toutes les nations et de servir Dieu pour le reste de sa vie.

Le Jeune Nicholas grandit sur cette voix et a commencé à fréquenter le défunt Archevêque Benson Idahosa et a étudié à l’Institut Biblique toutes les Nations pour Christ au Bénin, au Nigéria. C’est ainsi qu’il a fondé le Christian Action Faith Ministries (CAFM), première église charismatique du Ghana et l’Action Chapel International (ACI), un mouvement charismatique vieux de 40 ans implanté au Ghana et dans d’autres régions d’Afrique de l’Ouest.

Le Christian Action Faith Ministries a débuté par une réunion de prière dans la maison de son père, avant de déménager à plusieurs endroits (Fadama, Tradefair, International Students’ Hall, Diplomatic Shop) au fur et à mesure de sa croissance, jusqu’à ce qu’il trouve finalement son siège à Spintex Road, où la Prayer Cathedral est située depuis 1992. Actuellement, l ‘ACI, une église dans de nombreux endroits, compte plus de 2000 affiliés et 250 églises filiales situées en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique.

L’archevêque Duncan-Williams est le fondateur et le président de Prayer Summit International (PSI). En 2017, l’archevêque a été désigné par le New African Magazine comme l’un des “100 Africains les plus influents et est devenu le premier non-américain à diriger la prière lors de l’inauguration Donald Trump, président des Etats Unis d’Amérique.

Le pasteur préféré de l’ancien président américain Donald Trump a aussi mis sur pied l’ONG, Compassion in Action Africa, qui transforme des écoles sous les arbres en établissements d’enseignement primaire du XXIe siècle, tout en fournissant de l’eau potable et d’autres formes de soutien. Compassion in Action soutient également un orphelinat accueillant plus de 150 enfants et un centre de réhabilitation pour toxicomanes accueillant plus de 120 personnes en désintoxication.

En outre, l’archevêque Duncan-Williams est le fondateur de l’université Dominion, basée au Ghana, qui vise à former une nouvelle génération à l’excellence et au leadership éthique pour le ministère, le gouvernement et les entreprises. Il est également le fondateur et le visionnaire de Dominion Télévision, une chaîne de télévision chrétienne qui est diffusée dans 16 pays d’Afrique.

Duncan-williams est à son second mariage. Le premier avec Francisca Osei Williams s’est soldé par un échec. Il a déclaré à ce sujet lors du sommet international pour l’autonomisation des jeunes à Accra, qu’il était un garçon lors de son premier mariage et que le mariage n’était pas pour les garçons. Il a déclaré qu’à 24 ans, on lui avait demandé de se marier dans un autre pays pour ne pas tomber dans le piège du péché.

« je me suis marié à 24 ans et à l’époque si vous me demandiez pourquoi je l’ai fait, je n’aurais su quoi répondre car je ne savais pas. Oui, je me suis marié parce qu’ils disaient que je devais me marier en raison des responsabilités que j’occupais », a déclaré l’archevêque Duncan-Williams tout en soulignant que l’ingrédient qui manque aux gens c’est l’éducation sur le mariage, les informations sur la vie maritale.

Neuf ans après avoir divorcé de sa première femme, il a épousé Rosa Whitaker, une femme avec une solide expérience, présidente et directrice de The Whitaker Group (TWG) et experte de premier plan dans les domaines du commerce, de l’investissement et des affaires en Afrique. L’archevêque et son épouse Rosa Whitaker, ont été désignés comme l’un des couples les plus puissants d’Afrique.

Duncan-williams est père de quatre enfants Elsie , Ella , Joel et Daniel. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Born with a Destiny, Birthing the Promises of God in Travail, The Incredible Power of a Praying Woman et Divine Timing.

𝐂𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭  : Dorvilus Kenny

Share via

Report

What do you think?

67 Points
Upvote Downvote

Laisser un commentaire

28 Comments

Load more comments